بنزين ليتري 1000 تومان باقي ماند

بنزين ليتري 1000 تومان باقي ماند

دنياي اقتصاد: «قيمت بنزين در سال 96 افزايش پيدا نمي کند.» اين تصميمي بود که در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي با موافقت نمايندگان مردم در خانه ملت اتخاذ شد تا بنزين در سال آينده نيز با نرخ 1000 تومان به فروش برسد. به اين ترتيب در شرايطي که کارشناسان با اشاره به افت قيمت جهاني نفت خام و همچنين کمتر شدن قيمت بنزين ايران از قيمت بنزين در فوب خليج فارس در ابتداي سال، فرصت را براي آزادسازي قيمت بنزين در کشور مناسب مي دانستند، با تصويب بند (د) تبصره 1 لايحه بودجه سال 96، اين فرصت عملااز دست رفت.
بررسي ها نشان مي دهد قيمت بنزين در ايران 35 درصد ارزان تر از بازارهاي جهاني به فروش مي رسد. اين در حالي است که در بسياري از کشورهاي دنيا از جمله کشورهاي منطقه، بنزين بر اساس قيمت روز نفت خام در بازارهاي جهاني، کيفيت هاي متفاوت و مالياتي که معمولابيشتر از هزينه توليد است، قيمت گذاري شده و به دست مصرف کنندگان مي رسد. اين سياست به منظور کمک به گسترش حمل و نقل عمومي و جلوگيري از آلودگي هوا به کار گرفته مي شود اما با وجود تاکيد کارشناسان، به نظر مي رسد فعلابراي اجراي چنين سياستي در کشور اراده اي وجود ندارد. براساس بند (د) تبصره 1 لايحه بودجه سال 96؛ وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي ربط مکلف است منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تامين کند و پس از واريز به حساب خزانه داري کل کشور به مصرف برساند.
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، محمد مهدي مفتح، سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 96 در توضيح اين بند گفت: با تصويب اين بند هيچ افزايش قيمتي در فرآورده هاي نفتي صورت نمي گيرد؛ در واقع قيمت واقعي بنزين همان يک هزار تومان باقي مي ماند، اما لازم است بدانيد 700 تومان از اين قيمت هزينه بنزين و مابقي ماليات بر ارزش افزوده است. مفتح در ادامه گفت: بنابراين با وجود آنکه افزايش قيمت نداريم، 5 درصد از اين هزينه که شامل درآمدهاي حاصل از فروش نفت است «براي توسعه» در اختيار وزارت نفت قرار مي گيرد.